วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2553

จิตวิทยาจากไพ่ทาโรต์


Tarot : The Psychology  
จิตวิทยาไพ่ทาโรต์ คือ วิธีการหนึ่งที่นำมาใช้ในการพยากรณ์ไพ่ทาโรต์ เป็นการทำนายที่ผสมผสานระหว่างจิตวิทยา หลักของการวิเคราะห์และเหตุผลกับการพยากรณ์ไพ่ทาโรต์เพื่อการทำนายทายทัก (Fortune and Concult) ซึ่งมีที่มาที่ไปจากนักจิตวิทยาในสมัยก่อนได้เห็นว่าไพ่ทาโรต์นั้นสามารถสื่อถึงอารมณ์และจิตใจ รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่การทำนายได้ ให้เหตุผลที่มาที่ไปได้ จึงได้มาทำการทดลองและประยุกต์โดยอ้างอิงกับหลักการทางจิตวิทยาและการใช้เหตุผลมาใช้กับการทำนายมากขึ้น เป็นการพยากรณ์ไพ่ทาโรต์เพื่อความมีเหตุผลและการแนะนำ ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของโหราศาสตร์เพื่อการบำบัด (Astrology Theraphy) ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเริ่มมีผู้คนนิยมและสนใจการพยากรณ์เพื่อความมีเหตุผลและการแนะนำมากขึ้น
หลักและวิธีการของจิตวิทยาไพ่ทาโรต์ คือ การพยากรณ์ไพ่ทาโรต์โดยอาศัยความมีเหตุผลและการวิเคราะห์ นอกจากจะให้ความสำคัญในการทำนายทายทักแล้วยังให้ความสำคัญในเรื่องของอารมณ์และจิตใจ จิตวิทยา ให้การแนะนำไปปรับใช้ในชีวิต หรือให้เกิดการยอมรับกับชีวิตที่เกิดขึ้น               


แนะนำส่วนต่างๆของไพ่ทาโรต์ในทางจิตวิทยา
Psychology Tarot of Major Arcana 22 Cards สภาวะจิตวิทยาโดยรวมของไพ่ทาโรต์เมเจอร์อคาน่า 22 ใบ
มักจะแสดงถึงสภาวะจิตวิทยาโดยพื้นฐานหลักสำคัญและมีบทบาทสำคัญมากที่สุดในชีวิต อีกทั้งยังบ่งบอกถึงสิ่งที่มาจากธรรมชาติและแวดล้อมที่มีอิทธิพลส่งผลต่อการดำรงชีวิตและจิตใจ เป็นสื่อกลางในการบอกเล่าเรื่องราวสำคัญของชีวิตและบทบาทของธรรมชาติ
ไพ่เมเจอร์อคาน่าที่แสดงถึงสภาวะจิตวิทยาที่ดี ได้แก่ I The Magician,III The Empress,IV The Emperor,V The Hierophant,VIII Strength,XI Justice,XVII The Star,XIX The Sun,XXI The World
ไพ่เมเจอร์อคาน่าที่แสดงถึงสภาวะจิตวิทยาปานกลางหรือสภาวะเตือน ได้แก่ 0 The Fool,II The High Priestess,VI The Lover,VII The Chariot,IX The Hermit, X Wheel of Fortune,XIV Temperance,XVIII The Moon,XX Judgement
ไพ่เมเจอร์อคาน่าที่แสดงถึงสภาวะจิตวิทยาที่ไม่ดี ได้แก่ XII The Hanged Man,XIII Death,XV The Devil,XVI The Tower
Psychology Tarot of Minor Arcana 56 Cards สภาวะจิตวิทยาโดยรวมของไพ่ทาโรต์ไมเนอร์อคาน่า 56 ใบ
ไพ่ไมเนอร์อคาน่าจะแบ่งเป็น 2 ส่วนย่อย คือ ไพ่แต้ม 40 ใบ (Pip Cards) ซึ่งก็คือไพ่ที่มีตัวเลข 1-10(I-X) ของอุปกรณ์ทั้ง 4 ชนิด และไพ่บุคคล 16 ใบ (Court Cards) ซึ่งก็คือไพ่แทนผู้ปกครองแห่งอุปกรณ์ทั้ง 4 ชนิด จะไม่มีตัวเลขแต่จะแทนลำดับยศศักดิ์ซึ่งมี 4 ขั้น คือ Page มหาดเล็ก , Knight อัศวิน , Queen ราชินี และ King ราชา ไพ่ไมเนอร์อคาน่าจะแทนถึง สิ่งต่างๆที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำในชีวิตประจำวัน รายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต ความมากน้อยในด้านต่างๆของชีวิต ความสนใจ พฤติกรรม และบุคคลที่มาเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ โดยแบ่งดังนี้ คือ
Pentcles ไพ่ชุดเหรียญ สื่อถึง ด้านการเงิน ทรัพย์สิน ความมั่นคง การครอบครอง ความเป็นเจ้าของ ผลประโยชน์ มูลค่า คุณค่า การสนับสนุน ความต้องการ ความเป็นพื้นฐาน เศรษฐกิจ สัมผัสทั้งห้า กายภาพ สภาวะแวดล้อม รูปธรรม
ไพ่ชุดเหรียญที่แสดงถึงสภาวะจิตวิทยาที่ดี ได้แก่ Ace, 3 เหรียญ,7 เหรียญ,8 เหรียญ,9 เหรียญ ,10 เหรียญ,ราชินีเหรียญและราชาเหรียญ
ไพ่ชุดเหรียญที่แสดงถึงสภาวะจิตวิทยาปานกลางหรือสภาวะเตือน ได้แก่ 2 เหรียญ,4 เหรียญ, 6 เหรียญ,มหาดเล็กเหรียญและอัศวินเหรียญ
ไพ่ชุดเหรียญที่แสดงถึงสภาวะจิตวิทยาที่ไม่ดี ได้แก่ 5 เหรียญ
Cups ไพ่ชุดถ้วย สื่อถึง ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ การยอมรับ ความรัก ความชอบ จินตนาการ ความปราถนา สังคม ไมตรี จิตใจ จิตวิญญาณ การรับรู้สัมผัส อากัปกิริยา การโน้มน้าว ญาณ
ไพ่ชุดถ้วยที่แสดงถึงสภาวะจิตวิทยาที่ดี ได้แก่ Ace, 2 ถ้วย,3 ถ้วย,10 ถ้วย,ราชินีถ้วยและราชาถ้วย
ไพ่ชุดถ้วยที่แสดงถึงสภาวะจิตวิทยาปานกลางหรือสภาวะเตือน ได้แก่ 4 ถ้วย,6 ถ้วย,7 ถ้วย,9 ถ้วย,มหาดเล็กถ้วยและอัศวินถ้วย
ไพ่ชุดถ้วยที่แสดงถึงสภาวะจิตวิทยาที่ไม่ดี ได้แก่ 5 ถ้วยและ 8 ถ้วย
Swords ไพ่ชุดดาบ สื่อถึง ความเครียด ปัญหา การทดสอบ อุปสรรค ความยากง่าย การตัดสิน การพิจารณา การวิเคราะห์ การสู้รบ การเอาชนะ ความถูกต้อง สติปัญญาไหวพริบ การปกครอง การวินิจฉัย ตรรกศาสตร์ การหาคำตอบ เหตุผล
ไพ่ชุดดาบที่แสดงถึงสภาวะจิตวิทยาที่ดี ได้แก่ Ace , 6 ดาบ ,7 ดาบ,ราชินีดาบและราชาดาบ
ไพ่ชุดดาบที่แสดงถึงสภาวะจิตวิทยาปานกลางหรือสภาวะเตือน ได้แก่  2 ดาบ,3 ดาบ,4 ดาบ,มหาดเล็กดาบและอัศวินดาบ
ไพ่ชุดดาบที่แสดงถึงสภาวะจิตวิทยาที่ไม่ดี ได้แก่ 5 ดาบ,8 ดาบ,9 ดาบและ 10 ดาบ
Wands ไพ่ชุดไม้ สื่อถึง ความกระตือรือล้น ความสร้างสรรค์ พลังงาน ภาระหน้าที่ โครงการ การพัฒนา การวางแผน การร่วมมือ ความรับผิดชอบ การเรียนรู้ การแสวงหา การกระทำ เจตนา ความตั้งใจ
ไพ่ชุดไม้ที่แสดงถึงสภาวะจิตวิทยาที่ดี ได้แก่ Ace ,2 ไม้ ,3 ไม้ ,4 ไม้ ,6 ไม้,8 ไม้,มหาดเล็กไม้,อัศวินไม้,ราชินีไม้และราชาไม้
ไพ่ชุดไม้ที่แสถงถึงสภาวะจิตวิทยาปานกลางหรือสภาวะเตือน ได้แก่ 7 ไม้, 9 ไม้และ 10 ไม้
ไพ่ชุดไม้ที่แสดงถึงสภาวะจิตวิทยาที่ไม่ดี ได้แก่ 5 ไม้

แนะนำสภาวะความหมายโดยรวมของไพ่ทาโรต์ในทางจิตวิทยา
Major Arcana
0 The Fool ความเป็นอิสระ ความสนุกสนาน ความว่างที่จะเรียนรู้ผจญภัย การค้นหาประสบการณ์
I The Magician การรับรู้สัมผัสพิเศษ ความพิเศษมหัศจรรย์ การมีศักยภาพความสามารถ
II The High Priestess ลางสังหรณ์ ความอ่อนไหว ความลึกลับ การอยู่ระหว่างด้านสว่างและด้านมืด
III The Empress การเลี้ยงดู การปลูกฝัง การทะนุถนอมดูแล ความเป็นธรรมชาติ
IV The Emperor ความมีอำนาจ ความยิ่งใหญ่ ความเป็นที่สุด การปกครองดูแล
V The Hierophant ความเชื่อ ความศรัทธา ความศักดิ์สิทธิ์ การอบรมสั่งสอน
VI The Lover ความรักความชอบ ความผูกพันธ์ เสน่หา เพศและกามารมณ์
VII The Chariot การต่อสู้ฝ่าฟัน การควบคุม ความคะนองฮึกเฮิม การบังคับควบคุม
VIII Strength พลกำลัง ความแข็งแรง ความกล้าหาญ การสัมผัส พลังการต้านทาน
IX The Hermit ความนิ่งเฉย ความสันโดษ ความสงบ การทบทวน การใช้ความคิด
X Wheel of Fortune โชคชะตา กาลเวลา การโคจร การหมุนเวียน
XI Justice ความยุติธรรม ข้อกำหนด กฎระเบียบ การตัดสิน เหตุผล
XII The Hanged Man ความอดทน การเสียสละ การเรียนรู้จากความทุกข์
XIII Death ความสิ้นสุด การหมดระยะเวลา ความตาย ความอาถรรพ์
XIV Temperance การปรับเปลี่ยน การแบ่งเบา การถ่ายเท การทดสอบ
XV The Devil ความลุ่มหลง การยึดติด ความชั่วร้าย การหลอกลวง
XVI The Tower การทำลาย มหันตภัย ความฉับพลัน การพังทะลาย
XVII The Star ความหวัง เป้าหมาย การรอคอย กำลังใจ
XVIII The Moon ความมืดมัว ความหวั่นไหว ความหวาดกลัว
XIX The Sun ความสดใส ความชัดเจน ความรุ่งโรจน์ ความกระจ่างชัด
XX Judgement ผลการกระทำ บุญกุศล เวรกรรม ชะตากรรม
XXI The World การบรรลุ ความสำเร็จสูงสุด ความพึงพอใจสูงสุด

Pentacles
Ace การครอบครอง ความเป็นเจ้าของ การได้รับคุณค่าและความมั่นคง
II การหมุนเวียน การประคับประคอง การผลัดเปลี่ยน ความสมดุล
III ความสนใจ ความถนัด การริเริ่มเป็นรูปร่าง การไตร่ถาม
IV การกักเก็บ ความตระหนี่ การสะสม ความพึงพอใจส่วนตัว
V การขาดแคลน ความยากจน ความอ่อนแอ ความลำบาก
VI การมอบ การให้ การเผื่อแผ่ ความเท่าเทียม การใช้จ่าย
VII การคิดถึงคุณค่าที่มากขึ้น การทำให้มีประโยชน์มากขึ้น
VIII การลงมือ การปฏิบัติ การฝึกฝน ความชำนาญ การใช้ความสามารถ
IX ความสุขสบายทางกาย แต่แฝงด้วยความว้าเหว่ทางจิตใจ
X ความมากมาย ความเพรียบพร้อม ความมั่นคงสูงสุด
Page การริเรื่มหาความมั่นคง ความมั่นคงขั้นต้น ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น
Knight การมองการณ์ไกล ความมั่นใจ ความแน่นอนใจ
Queen ความหรูหรา ความเป็นที่ชื่นชอบ การแคร์ต่อสายตาและความรู้สึกผู้อื่น
King ความร่ำรวย ความเป็นเศรษฐี การรู้จักแสวงหาผลประโยชน์

Cups
Ace ความชื่นใจ ความรู้สึกใหม่ๆ การเกิดอารมณ์จินตนาการใหม่ๆ
II ความเชื่อใจ ความเป็นมิตร การยินยอมตกลง การเข้าใจความรู้สึกต่อกัน
III ความยินดี การเฉลิมฉลอง กลุ่มสังคมเล็กๆ การประสานผลักดัน
IV ความน่าเบื่อ การขาดแรงจูงใจ การช่างเลือก ความไม่พึงพอใจ
V ความไม่มีน้ำใจ การเสียความรู้สึก ความเสียดาย ความเศร้า
VI ความทรงจำ ชีวิตในอดีต เรื่องราวในอดีต การสนใจประสบการณ์ผู้อื่น
VII ความฝัน ความคิดสร้างสรรค์ ความเพ้อฝัน การประสบดังฝัน ช่างฝัน
VIII การทอดทิ้ง การจากลา ความไม่ต้องการ การค้นหาบางอย่าง
IX การได้รับความสุขอันสมควร ความพึงพอใจในความสุขที่ได้รับ
X ความรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก ความชื่นมื่น ความสุขใจที่สุด
Page ข่าวสารข้อความที่เกี่ยวกับอารมณ์และความรัก ความอ่อนไหวในการรับรู้
Knight ความโรแมนติก ความชักช้าเนิบนาบ ความใจเย็น ดำเนินความสนใจ
Queen ความมีเมตตา ความใจดี ความอ่อนโยน ความน่ารัก ความใจกว้าง
King ความมีญาณสัมผัสลึกล้ำ ความสุขุมนุ่มลึก ความเป็นนักสังคม

Swords
Ace การพิชิต ความสามารถในการแก้ไขจัดการและหาทางออกได้
II ความลังเล การครุ่นคิด ความรู้สึกแปลกประหลาดใจในด้านลบ
III การฝังใจ การคับข้องใจ การพยายามตัดใจ การทำตามความต้องการไม่ได้
IV การพักผ่อน การพักความคิดและเรี่ยวแรง การฟื้นฟูความพร้อมทางกายและใจ
V ความเก่งกาจที่ไม่เหลืออะไร ความลำพอง ความท้อแท้ ความท้อถอย
VI การใช้เวลาเป็นเครื่องช่วย การปล่อยให้มันผ่านไป การหาที่หมาย
VII ปฏิภาณไหวพริบ การเอาตัวรอด การคิดและหาหนทางในการจัดการแก้ไขใหม่ๆ
VIII ความกดดัน ความบีบคั้น การคุกคาม การระมัดระวัง สถานการณ์บังคับ
IX ความกลัว ความเครียด ความรู้สึกผิด ความรู้สึกหาทางออกและทางแก้ไขไม่ได้
X สถานการณ์ที่ต้องรักษาบำบัด ความหนักหนาสาหัส การจบสิ้นหมดหนทาง
Page ความฉลาดแกมโกง การเอาแต่ใจ ความดื้อรั้น ความไม่น่าไว้วางใจ
Knight ความมุทะลุ ความบ้าบิ่น ความเก่งกล้าสามารถ การเข้าไปฟันฝ่า
Queen ความเย่อหยิ่ง ความใจแข็ง ความแข็งนอกอ่อนใน การพึ่งตนเอง
King ความเข้มแข็ง ความจริงจัง ความมีเกียรติและศักดิ์ศรี การควบคุมและออกคำสั่ง

Wands

Ace สิ่งที่สามารถกระทำให้เป็นจริงได้ ความสำเร็จในอนาคต ความยอดเยี่ยม
II ความมีเหตุผลทางความคิดและสติปัญญา การรู้จักครุ่นคิดไตร่ตรอง การร่วมมือ
III การประสานงาน การสื่อสารแลกเปลี่ยนทางความคิด การหาหนทางดำเนินการ
IV ความรู้สึกมั่นคง ความอยู่ตัว ความพึงพอใจ ความรู้สึกว่าดีใช้ได้ ความอบอุ่น
V ความขัดแย้ง ความแตกต่าง ความไม่ยินยอม ความไม่ลงตัว การแตกแยก
VI การร่วมมือ ความสามัคคี ความสำเร็จที่สมควรได้รับ การใช้เวลากว่าจะถึงความสำเร็จ
VII ความเข้มแข็งอันยอดเยี่ยมของร่างกายและจิตใจ การแข่งขัน การทดสอบ
VIII ความมากมายหลากหลาย ความมากขึ้น ความพัฒนาที่มากขึ้นสูงขึ้น ศักยภาพมากขึ้น
IX การสงวนรักษา ขั้นตอนสุดท้ายของภาระหน้าที่ การจับจดสนใจแต่สิ่งที่ตนกระทำ ความกระชั้นชิด
X การรับภาระ ความรับผิดชอบอันมากมาย การใช้พลังงานอย่างมหาศาล การหวังความสำเร็จใหญ่โต
Page การชอบการศึกษาเรียนรู้ ข่าวสารข้อความ การริเริ่มรู้จักพูดคุย ความซื่อสัตย์
Knight ความคึกคะนอง ความกระตือรือล้น การชอบเสาะแสวงหา การเคลื่อนไหว
Queen นักสร้างสรรค์และปฏิบัติ มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม มีความสามารถไม่แพ้ใคร
King ความมีพลังอย่างสูงสุด การชอบทำกิจกรรมสารพัด การอยู่เฉยไม่ค่อยได้
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น